GDPR

GDPR - Pravidla nakládání s osobními údaji

INFORMACE O BLUE STRATEGY

 1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Blue strategy, s.r.o., IČ: 28229649, vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovým číslem C 133934, se sídlem Hlubočepská 38c, 152 00 Praha 5.
 2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů:
  1. osob, které s Blue strategy uzavřou smlouvu o spolupráci či objednají školící či jiný produkt (dále jen „kupující“),
  2. osob, které daly souhlas se zasíláním obchodních sdělení (dále jen „potenciální kupující“),
  3. uživatelů webových stránek www.bluestrategy.cz (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).
 3. Blue strategy působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 1. Údaje poskytnuté kupujícími, potenciálními kupujícími a uživateli.
  • Blue strategy zpracovává osobní údaje kupujících a potenciálních kupujících, které jsou:
   • přímo poskytovány pracovníkům Blue strategy (například předáním vizitky),
   • které jsou volně dostupné, například na webových stránkách kupujících či potenciálních kupujících,
   • vložené prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách.
  • Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, pracovní telefonní číslo, pracovní e-mailová adresa, vaše funkce ve společnosti, název společnosti, IČ společnosti, bankovní účet společnosti a sídlo společnosti
 2. Údaje získané prostřednictvím cookies.
  • Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Blue strategy za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 1. Pro vyřízení objednávky nebo plnění smlouvy mezi Blue strategy a kupujícím, využívá Blue strategy vaše identifikační údaje, uvedené v odstavci 2.1. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže Blue strategy vyřídit vaši objednávku.
 2. Pro nabídku našich služeb a produktů Blue strategy formou obchodních sdělení využívá Blue strategy především vaši pracovní e-mailovou adresu, příležitostně i vaše pracovní telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný.
 3. Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy zpracovává Blue strategy při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává Blue strategy statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení Blue strategy můžete kdykoli zrušit, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.
 2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Blue strategy ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

 1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Blue strategy a jejími pracovníky. Tyto osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Blue strategy.
 2. Blue strategy dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Blue strategy pro účely a způsobem, které Blue strategy stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak Blue strategy předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům Blue strategy předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Blue strategy využívá, patří:
  • Google LLC (nástroje pro on-line marketing);
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
  • Facebook Inc. (nástroje pro on-line marketing);
  • YouTube, LLC (nástroje pro on-line video marketing);
  • Účetní a auditor (vedení účetnictví a jeho kontrola);
  • Programátor (správa a rozvoj informačního systému).

JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 1. Blue strategy zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu deseti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s uzavřenou smlouvou souvisí. Ze zákona Blue strategy následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
 2. Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím, potenciálním kupujícími či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu.
 3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Blue strategy po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.
 4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Blue strategy pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Blue strategy vázána.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Blue strategy a požadovat:
  • Informace ohledně osobních údajů, které Blue strategy zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Blue strategy.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli Blue strategy, ať již v průběhu objednávky, plnění smlouvy či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám Blue strategy potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Blue strategy zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Blue strategy nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Blue strategy vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od Blue strategy k jinému subjektu, kdy Blue strategy předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.
 2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Blue strategy se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

BEZPEČNOST

 1. Blue strategy dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Blue strategy klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
 2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Blue strategy pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

KONTAKT

 1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Blue strategy e-mailem na adresu gdpr@bluestrategy.cz.

ÚČINNOST

 1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

BLUE STRATEGY s.r.o.